EU

Европейски фонд за регионално развитие.

„Лотос 5“ ЕООД кандидатства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ за предоставяне на Безвъзмездна Финансова Помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за  преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално финансиране.

На 14.09.2020г фирмата подписа административен договор с Министерство на икономиката, чрез ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в качеството и на Управляващ Орган. Със средствата от БФП са финансирани разходи за режийни услуги необходими за основната дейност на фирмата. 

Ефекта за дружеството е преодоляване недостига на ликвидни средства и настъпилата криза в производствената дейност на фирмата вследствие на епидемичния взрив от  пандемията СOVID-19.  Фирмата запази конкурентните си позиции и работните места на служителите във фирмата.

Осигурена е публичност и информиране на обществеността и участниците в проекта относно финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

При изпълнението на проекта са спазени основните принципи на  хоризонталните политики на Европейският съюз за недопускане на дискриминация и равнопоставеност по пол и раса, етнически или религиозен признак и устойчиво развитие, чрез опазване на околната среда и повишаване на ресурсната ефективност.

„Лотос 5“ ЕООД гарантира прозрачност в процеса на усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и изпълнението на финансирания проект.